3
பகிர்வுகள்
0
நண்பர்கள்
நண்பர்களைச் சேர்
நட்பைப் புறக்கணி
கோரிக்கையை ரத்துசெய்
உறுதிப்படுத்து
கோரிக்கையை அழி
நீங்கள் கட்டாயமாக உள்நுழைய வேண்டும்.
Life is a mystery...an unsolved puzzle but still we try to fix without giving up
பகிர, கருத்து அல்லது விருப்பத்தைத் தெரிவிக்க உள்நுழைக
A girl doesn't look for a knight.....
பகிர, கருத்து அல்லது விருப்பத்தைத் தெரிவிக்க உள்நுழைக
மேலும் கருத்தைக் காண்பி
She looks for a sword...that could be a man too..
EXCELLENT..!
Hi dear....
பகிர, கருத்து அல்லது விருப்பத்தைத் தெரிவிக்க உள்நுழைக
Joy Kishon
Zingin இல் இணைந்தது Tuesday, March 13, 2018
பல பயனர்கள்
2 நண்பர்கள் உள்ளனர்
3 நண்பர்கள் உள்ளனர்
0 நண்பர்கள் உள்ளனர்
3 நண்பர்கள் உள்ளனர்
0 நண்பர்கள் உள்ளனர்