42
பகிர்வுகள்
14
நண்பர்கள்
நண்பர்களைச் சேர்
நட்பைப் புறக்கணி
கோரிக்கையை ரத்துசெய்
உறுதிப்படுத்து
கோரிக்கையை அழி
நீங்கள் கட்டாயமாக உள்நுழைய வேண்டும்.
Goto options and click download mp3
பகிர, கருத்து அல்லது விருப்பத்தைத் தெரிவிக்க உள்நுழைக
பகிர, கருத்து அல்லது விருப்பத்தைத் தெரிவிக்க உள்நுழைக
Tamil version of Happy Birthday to you
பகிர, கருத்து அல்லது விருப்பத்தைத் தெரிவிக்க உள்நுழைக
Guleba DGM
பகிர, கருத்து அல்லது விருப்பத்தைத் தெரிவிக்க உள்நுழைக
இப்பகிர்வு புகார் செய்யப்பட்டுள்ளது. தற்போது இப்பகிர்வு உங்களுக்கு மறைக்கப்பட்டுவிட்டது. செயல்தவிர் செயல்தவிர்
Joy Kishon பகிர்வை பகிர்ந்துவிட்டீர்கள்.
Supiri wada....
ANGLES_EPISODE_001 [අන්දල බැලුවද?]
பகிர, கருத்து அல்லது விருப்பத்தைத் தெரிவிக்க உள்நுழைக
FROM ME TO YOU DR....

*Tamil, the language, is often referred/compared to, as the drinks of the Gods.

Avalum Naanum - She and I,(are)
Amuthum Thamizhum - just like the drinks of the gods and Tamil*,
Avalum Naanum - Me and her, (are)
Alaiyum Kadalum - just like the Waves and Seas.

Avalu... See more
FROM ME TO YOU DR....

*Tamil, the language, is often referred/compared to, as the drinks of the Gods.

Avalum Naanum - She and I,(are)
Amuthum Thamizhum - just like the drinks of the gods and Tamil*,
Avalum Naanum - Me and her, (are)
Alaiyum Kadalum - just like the Waves and Seas.

Avalum Naanum - Me and her, (are)
Thavamum Arulum - just like a Sage’s Prayer and Blessing,
Avalum Naanum - Me and her, (are)
Vaerum Maramum - just like a Tree and its Roots.

Aalum Nizhalum - Just like a Man and his Shadow,
Asaivum Nadippum - Just like Gestures and acting,
Aniyum Panivum - Just like Curiosity and Politeness,
Avalum Naanum - She and I

Avaiyum Thunivum - Just like Respect and Bravery,
Uzhaippum Thazhaippum - Just like Hard-work and Prosperity,
Avalum Naanum - She and I,
Alithalum Pugazhum - Just like Genorosity and Fame.

Meenum Punalum - Just like a Fish and the River,
Vinnum Virivum - Just like Space and Infinity,
Verpum Thotramum - Just like Shapes and Dimensions,
Velum Koorum - Just like a Spade and Sharpness.

Aarum Karaiyum - Just like a River and it’s Banks,
Ambum Villum - Just like a Bow and Arrow,
Paatum Uraiyum - Just like Songs and Speeches,
Naanum Avalum - Me and her.

Naanum Avalum - Me and her,
Uyirum Udambum - Like the Body and Soul,
Narambum Yaazhum - Like the Vocal chords and the Harp,
Poovum Manamum - Like a Flower and it’s scent.

Naanum Avalum - Me and her,
Uyirum Udambum - Like the Body and Soul,
Narambum Yaazhum - Like the Vocal chords and the Harp,
Poovum Manamum - Like a Flower and it’s scent.

Avalum Naanum - She and I,
Thenum Inippum - Like Honey and Sweetness,
Avalum Naanum - She and I,
Sirippum Magizhvum - Like Laughter and Happiness.

Avalum Naanum - She and I,
Thingalum Kulirum - Just like the Night and Coldness,
Avalum Naanum - Me and Her,
Kathirum Oliyum - Just like the Sun and the Light.

Avalum Naanum - She and I,(are)
Amuthum Thamizhum - just like the drinks of the gods and Tamil*,
Avalum Naanum - Me and her, (are)
Alaiyum Kadalum - just like the Waves and Seas.

Avalum Naanum - She and I,(are)
Amuthum Thamizhum - just like the drinks of the gods and Tamil
Avalum Naanum - She and I,(are)
Amuthum Thamizhum - just like the drinks of the gods and Tamil
பகிர, கருத்து அல்லது விருப்பத்தைத் தெரிவிக்க உள்நுழைக
பகிர, கருத்து அல்லது விருப்பத்தைத் தெரிவிக்க உள்நுழைக
Feeling warm
பகிர, கருத்து அல்லது விருப்பத்தைத் தெரிவிக்க உள்நுழைக
nice song...
New hit song
பகிர, கருத்து அல்லது விருப்பத்தைத் தெரிவிக்க உள்நுழைக
இன்னும் விபரங்கள்
பல பயனர்கள்
3 நண்பர்கள் உள்ளனர்
0 நண்பர்கள் உள்ளனர்
2 நண்பர்கள் உள்ளனர்
1 நண்பர் உள்ளார்
0 நண்பர்கள் உள்ளனர்