16
பகிர்வுகள்
5
நண்பர்கள்
நண்பர்களைச் சேர்
நட்பைப் புறக்கணி
கோரிக்கையை ரத்துசெய்
உறுதிப்படுத்து
கோரிக்கையை அழி
நீங்கள் கட்டாயமாக உள்நுழைய வேண்டும்.
Eeeeeeeeeeeeeee
பகிர, கருத்து அல்லது விருப்பத்தைத் தெரிவிக்க உள்நுழைக
who is this???
그리워요 종현 오빠...
பகிர, கருத்து அல்லது விருப்பத்தைத் தெரிவிக்க உள்நுழைக
who is this???
Jonghyun..
Mmm
பகிர, கருத்து அல்லது விருப்பத்தைத் தெரிவிக்க உள்நுழைக
...
பகிர, கருத்து அல்லது விருப்பத்தைத் தெரிவிக்க உள்நுழைக
Yap...
பகிர, கருத்து அல்லது விருப்பத்தைத் தெரிவிக்க உள்நுழைக
I miss you Oppa... Hope you are happy and at peace..
பகிர, கருத்து அல்லது விருப்பத்தைத் தெரிவிக்க உள்நுழைக
Cute..
பகிர, கருத்து அல்லது விருப்பத்தைத் தெரிவிக்க உள்நுழைக
This is me.... Eeeee
பகிர, கருத்து அல்லது விருப்பத்தைத் தெரிவிக்க உள்நுழைக
what is this..?
Cat lady...
Onew oppa...
பகிர, கருத்து அல்லது விருப்பத்தைத் தெரிவிக்க உள்நுழைக
My sweetie frd..
பகிர, கருத்து அல்லது விருப்பத்தைத் தெரிவிக்க உள்நுழைக
Jio sim...
இன்னும் விபரங்கள்
பல பயனர்கள்
2 நண்பர்கள் உள்ளனர்
2 நண்பர்கள் உள்ளனர்
1 நண்பர் உள்ளார்
3 நண்பர்கள் உள்ளனர்
15 நண்பர்கள் உள்ளனர்